Επί των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στις 19/6/2020 και  προς απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από Δικαιούχους, σας παραθέτουμε  διευκρινίσεις, οι οποίες  εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: α) Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη συνήθη συσκευασία και ποσότητα ανά συσκευασία,…

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον  Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020)  το όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον προσυμβατικό…

Αναφορικά με την παραλαβή και τιμολόγηση προϊόντων σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω: Σε όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά (δελτία αποστολής, πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία εισαγωγής στην αποθήκη, τιμολόγια) θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή του είδους που παραλαμβάνεται. Για παράδειγμα, αν το παραλαμβανόμενο είδος είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση  «extra παρθένο…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου» (μάσκα κοινότητας)». Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών πληθώρας προϊόντων τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, που θα μπορούσαν να…

  Αγαπητοί Συνεργάτες, Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ σε έργο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διατύπωσε τη σύσταση να αποτελέσει το Πρωτόκολλο Ενδοδιακίνησης προϊόντων έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ Α.Ε., προχώρησε στην υλοποίηση της σύστασης. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors