Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Πράξεων ΤΕΒΑ ότι κατά την υποβολή στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που αφορούν σε προϊόντα τα οποία τιμολογήθηκαν με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής του προϊόντος, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ΔΔΔ, ως συνημμένο έγγραφο, και το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών.

Αγαπητοί συνεργάτες, Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε  ότι πρέπει να μεριμνούμε ώστε να μην μένουν στο σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Ο.Π.Σ.) εκδόσεις «σκουπίδια». Κάθε έκδοση αντιπροσωπεύει ένα αίτημα του Δικαιούχου και μία απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής με τελική κατάληξη την οριστικοποίηση ή την έγκριση ή την αποδοχή  του αιτήματος. Τυχόν εκδόσεις που δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο (π.χ. εκ παραδρομής) και φαίνονται στο σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε κατάσταση «Υπό Υποβολή» αλλά δεν θα…

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233-08/01/2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης/Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι Δικαιούχοι έως 31.12.2018 και δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν σε αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ εντός του έτους 2018, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την Ετήσια Έκθεση και τους δείκτες απορρόφησης έτους…

Οι Δικαιούχοι των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» καλούνται να υποβάλλουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2018, έως Παρασκευή 25.01.2019.

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors