Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι εφεξής οι φάκελοι αιτημάτων ελέγχου νομιμότητας (προεγκρίσεων) διακηρύξεων και συμβάσεων θα υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΟΠΣ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors