Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, από 01/01/2019 οι διανομές πραγματοποιούνται με υπογραφή του ωφελούμενου επί του tablet. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου σε έντυπο πρακτικό διανομής, το οποίο να αναρτάται / επισυνάπτεται αμελλητί  στο λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης. Σε…

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ , νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει άμεση εφαρμογή σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο στα tablets, όπου τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου, θα εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Συναινώ στην χρήση των προσωπικών…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Πράξεων ΤΕΒΑ ότι κατά την υποβολή στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που αφορούν σε προϊόντα τα οποία τιμολογήθηκαν με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής του προϊόντος, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ΔΔΔ, ως συνημμένο έγγραφο, και το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών.

Αγαπητοί συνεργάτες, Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε  ότι πρέπει να μεριμνούμε ώστε να μην μένουν στο σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Ο.Π.Σ.) εκδόσεις «σκουπίδια». Κάθε έκδοση αντιπροσωπεύει ένα αίτημα του Δικαιούχου και μία απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής με τελική κατάληξη την οριστικοποίηση ή την έγκριση ή την αποδοχή  του αιτήματος. Τυχόν εκδόσεις που δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο (π.χ. εκ παραδρομής) και φαίνονται στο σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε κατάσταση «Υπό Υποβολή» αλλά δεν θα…

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233-08/01/2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης/Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι Δικαιούχοι έως 31.12.2018 και δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν σε αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ εντός του έτους 2018, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την Ετήσια Έκθεση και τους δείκτες απορρόφησης έτους…

Οι Δικαιούχοι των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» καλούνται να υποβάλλουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2018, έως Παρασκευή 25.01.2019.

Αγαπητοί συνεργάτες Η ΔΑ ολοκλήρωσε το  «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων». Με την είσοδο σας στο σύστημα θα μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης και να υποβάλετε τα συνοδευτικά μέτρα  επιλογής σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση εισόδου στην πλατφόρμα  είναι η:   https://mis.eiead.gr/remis/Menu/subareas.aspx Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σας θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των συνοδευτικών…

Αγαπητοί συνεργάτες. Η ΔΑ, σε μια προσπάθεια να μην παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διακηρύξεις του ΤΕΒΑ, ολοκλήρωσε τα πρότυπα των διακηρύξεων και σας τα κοινοποιεί σε 3 αρχεία ανάλογα με τον Π/Υ και τα οικονομικά όρια που ορίζει ο Ν. 4412/2016 Τα αρχεία είναι στα υποχρεωτικά τους σημεία κλειδωμένα και…

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors