Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ  TABLETS

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2015-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018-2019 ΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Μετά και την τροποποίηση των Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015 – 2016 αναφορικά με την προσθήκη δεικτών, υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους όλων των  ανωτέρω Πράξεων την άμεση υποχρέωσή τους περί υποβολής στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, Δελτίων Επίτευξης Δεικτών Πράξης για το έτος…

ΑποφασηΕνταξηςΑποκΠρομηθ_6τροπΔεικτες2020_Ψ2ΔΡΟΞ7Φ-80Η.pdf

ΤροποποιησηΑποφασηΕνταξης2018-2019_ΔημοςΜυτιληνης_Ω7Ι6ΟΞ7Φ-Ω7Ο.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΔΑΣ  TABLETS» Διευκρινιστικό σημείωμα ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων Το προς προμήθεια…

Με ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για…

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τη Διαχειριστική Αρχή, αποστέλλοντας α) ονοματεπώνυμο/-α προσώπου/-ων επικοινωνίας, β) τηλέφωνα επικοινωνίας και γ) e – mail επικοινωνίας. Ως πρόσωπο επικοινωνίας θα ορίζεται κατ’ ελάχιστον ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου. Σε περίπτωση που έχει οριστεί νέος Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου, θα αποστέλλεται και…

Περιληψη Ετησιας Εκθεσης2018_ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ_FEAD.pdf

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors