Αγαπητοί συνεργάτες Η ΔΑ ολοκλήρωσε το  «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων». Με την είσοδο σας στο σύστημα θα μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης και να υποβάλετε τα συνοδευτικά μέτρα  επιλογής σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση εισόδου στην πλατφόρμα  είναι η:   https://mis.eiead.gr/remis/Menu/subareas.aspx Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σας θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των συνοδευτικών…

Αγαπητοί συνεργάτες. Η ΔΑ, σε μια προσπάθεια να μην παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διακηρύξεις του ΤΕΒΑ, ολοκλήρωσε τα πρότυπα των διακηρύξεων και σας τα κοινοποιεί σε 3 αρχεία ανάλογα με τον Π/Υ και τα οικονομικά όρια που ορίζει ο Ν. 4412/2016 Τα αρχεία είναι στα υποχρεωτικά τους σημεία κλειδωμένα και…

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπό μας o ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA-3η έκδοση.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/12/2018 από τις 11.00 – 17.00 θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Amalia Hotel (στο Σύνταγμα) στην Αθήνα, συνάντηση εργασίας, με κύριο θέμα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα μετά από τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων. Οι υπεύθυνοι υλοποίησης των Κοινωνικών Συμπράξεων Καβάλας, Δυτικός Τομέας/ΑΣΔΑ, Δράμας, Θεσσαλονίκη/Δυτικό τμήμα, Μαγνησίας, Πέλλας και…

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12/12/2018 στις 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Amalia Hotel (Σύνταγμα – Αθήνα), η 4η  Ετήσια Συνάντηση (4th Annual Review Meeting) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./48838/2486/14.09.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 4290/27.09.2018) τροποποιήθηκε εκ νέου η υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015  ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) » (ΦΕΚ Β΄ 770/30.04.2015). Για…

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους που εξακολουθούν να έχουν εκκρεμότητες ως προς την ενημέρωση του λογισμικού παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης να αναρτήσουν όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα που προβλέπονται στον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ και πιστοποιούν τις κινήσεις εισαγωγών και εξαγωγών ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, δηλαδή: για τις κινήσεις εισαγωγών: δελτία αποστολής,…

Γνωστοποιείται στους Δικαιούχους Πράξεων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι στις 31.07.2018 ενεργοποιήθηκε από το ΟΠΣ το Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης και είναι διαθέσιμο στο Μενού: Παρακολούθηση/3.7 Δελτίο Ωρίμανσης. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι των Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015 – 2016, που είτε δεν έχουν ακόμα υποβάλει Δελτίο…

Απόφαση Ένταξης Αποκεντρωμένων Προμ_4_Τροπ_6ΖΓΒΟΞ7Φ-ΞΤ4

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ.΄ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/936/13.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσης έργου στα πλαίσια της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007790», ανακοινώνει τα αποτελέσματα.pdf της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors