Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03.10.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3670) το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», παρατείνεται έως την 31η/12/2018 και το οικονομικό αντικείμενο έως την 31η/03/2019. Το ΦΕΚ έχει…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors