Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν το ΤΕΒΑ, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον Εθνικό Συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS).

Οι καταγγελίες στη ΕΑΔ υποβάλλονται με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά: https://aead.gr/complaints   β) Ταχυδρομικώς γ) Μέσω τηλεομοιοτυπίας δ) Αυτοπροσώπως ( ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στη Γραμματεία της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30-16.30)

Για περισσότερες λεπτομέρειες, κατευθυνθείτε στη Σελίδα Επικοινωνίας της ΕΑΔ.

Διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92

ΤΚ 11853

Αθήνα

Τηλέφωνο:

+30 – 213 13 10 400